کارشناس منابع انسانی

• آماده سازی شرح وظایف شغل فعلی و همچنین موقعیت های جدید

• ارائه  روشهای استخدام و فرآیندهای انتخاب

• تهیه و ارزیابی قرارداد کار پرسنل

• برنامه ریزی و اجرای برنامه های آموزش و توسعه

• ابداع از وجود روش های موثر و کارآمد به ارزیابی عملکرد
مورد نیاز

• مدرک دانشگاهی مربوطه

• حداقل 3 سال پس زمینه موفق منابع انسانی به ویژه حقوق و دستمزد و کارمند حقوق و مزایای

• تسلط کامل بر زبان انگلیسی

• آشنایی کامل با کامپیوتر و نرم افزارهای
office

• مهارت های
فردی و ارتباطی بسیار عالی


دانلود فرم استخدام
تقاضای شغل
*نام:
*نام خانوادگی:
*تاریخ تولد:
انتخاب تاریخ
جنسیت:
وضعیت تاهل:
*ایمیل:
*وضعیت نظام وظیفه:
*شماره تماس:
*شماره همراه:
*آدرس:


تجربه کاری
*محل کار:
*تاریخ شروع:
انتخاب تاریخ
*تاریخ پایان:
انتخاب تاریخ
*مسئولیت کاری:
*شماره تماس:
*آدرس:


تحصیلات
*نام موسسه یا دانشگاه:
*نوع مدرک:
*رشته اصلی / رشته فرعی:
محل فارغ التحصیلی (کشور / شهر):
تاریخ شروع تحصیلات:
انتخاب تاریخ
تاریخ فارغ التحصیلی:
انتخاب تاریخ