کارشناس HSE

مسئولیت اصلی:
- هماهنگی بازرسی از پروژه و امکانات و بازدید روزانه از سایت.
- اطمینان از بازرسی های دوره های مختلف ایمنی و صرفه جویی در عمر تجهیزات، تجهیزات آتش نشانی، دستگاه، و غیره
- آموزش
HSE کارکنان برای اطمینان از صلاحیت نیروی کار .

- ارائه آمار HSE و گزارش فعالیت های HSE به مدیر HSE
- انجام دستورالعمل مربوط به فعالیت های
HSE که توسط مدیر HSE ابلاغ میگردد.

مورد نیاز
-------------------------------------------------- ------------------------------
مدارک:
- حداقل 3 سال تجربه.
- آشنایی کامل با استانداردهای
HSE.
- آموزش دیده در پاسخ به موارد اضطراری.
- مربی واجد شرایط در دوره های آموزشی
HSE
- تفکر استراتژیک و مهارت های رهبری و برنامه ریزی.
 - توانایی به کار به عنوان عضو تیم و رهبر تیم.
- پیگیری و اجرای مهارتها.