کارشناس منابع انسانی

• آماده سازی شرح وظایف شغل فعلی و همچنین موقعیت های جدید

• ارائه  روشهای استخدام و فرآیندهای انتخاب

• تهیه و ارزیابی قرارداد کار پرسنل

• برنامه ریزی و اجرای برنامه های آموزش و توسعه

• ابداع از وجود روش های موثر و کارآمد به ارزیابی عملکرد
مورد نیاز

• مدرک دانشگاهی مربوطه

• حداقل 3 سال پس زمینه موفق منابع انسانی به ویژه حقوق و دستمزد و کارمند حقوق و مزایای

• تسلط کامل بر زبان انگلیسی

• آشنایی کامل با کامپیوتر و نرم افزارهای
office

• مهارت های
فردی و ارتباطی بسیار عالی